سفارش

هزینه سرویس انتخابی را با واریز کردن به شماره حساب ما و یا کارت به کارت و یا ساتنا کردن به شماره شبا (با مراجعه حضوری به بانک و یا از طریق اینترنت بانک) پرداخت کنید.
بعد از پرداخت هزینه اقدام به پر نمودن فرم زیر بفرمایید

* اطلاعات مربوط به حساب ما را از اینجا دریافت کنید:
اطلاعات حساب

* * لطفا به هیچ وجه قبل از پرداخت هزینه سرویس، اقدام به پر کردن این فرم ننمایید.

نوع سرویس 30000 تومان
نوع سفارش
آدرس ایمیل
تاریخ پرداخت / /
ساعت پرداخت
پرداخت به حساب
نحوه پرداخت از طریق عابر بانک و یا به صورت آنلاین
کد پیگیری
چهار رقم آخر
شماره کارت
نام پرداخت کننده
توضیحات در صورت نیاز